علی بابازاده

مقاله|جلال آل احمد و زبان ترکی|علی بابازاده

زنگین یول

◽جلال آل احمد و زبـان ترکی ◾علی بابازاده تجربۀ سالیان به ما مي‌گويد و قلم ‌به دستان ريز و درشت کشور ما هم ثابت مي‌كنند كه هر صاحب قلم از هم‌ميهنان فارس زبان ما كه قلم به دست مي‌گيرد بر خود فرض مي‌داند آنگاه كه در نوشته های خود از …

قالانین اوخو